17 mei 2018

Werkgroepen

 1. Wonen Zorg en Welzijn 
 2. Werk en Inkomen 
 3. Jeugd 

Werkgroep Wonen Zorg en Welzijn

 • De leefbaarheid in wijken;
 • Welke algemene- en maatwerkvoorzieningen worden aangeboden;
 • Hoe de toewijzing van een maatwerkvoorziening verloopt;
 • Hoe de gemeente de inzet van mantelzorg en vrijwilligers stimuleert en waardeert.

Algemene voorzieningen zijn in principe toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning

De gemeente heeft een resultaatverplichting. Dit betekent dat de gemeente met de burger de ruimte heeft, om samen te komen tot oplossingen die passen bij individuele en plaatselijke omstandigheden.

De drie hoofddoelen van de Wmo:

 • Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente; het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
 • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
 • Het bieden van opvang; hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Uitgangspunten zouden kunnen zijn:

 • Uitgaan van wat mensen nog wel kunnen (in plaats van wat zij niet kunnen);
 • Als ondersteuning nodig is eerst kijken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van de burger; hulp wordt dichtbij georganiseerd;
 • Voor mensen die, ook met steun van de omgeving, zichzelf niet kunnen redden is er passende ondersteuning en/of passende zorg.

Werkgroep Werk en Inkomen:

De gemeente treft voorzieningen om mensen te stimuleren zo snel mogelijk vanuit eigen kracht en waar nodig met hulp weer (betaald) werk te vinden.

Andere onderwerpen waar de werkgroep over kan adviseren:

 • realisatie van arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen in de reguliere arbeidsmarkt
 • (arbeidsmatige) dagbesteding
 • invulling van de tegenprestatie
 • de uitvoering van schuldhulpverlening.

Om goed te kunnen adviseren: op pad gaan en op zoek naar de ervaringen van organisaties, instellingen en burgers met de gemeentelijke voorzieningen.

Werkgroep Jeugd:

Het verwerven van kennis over en inzicht in de verschillende facetten van jeugdhulp, zoals:

 • preventie;
 • vroege interventie;
 • zorg voor zo licht mogelijke hulp;
 • het versterken van sociale netwerken van kind en gezin.

Wat speelt er op deze terreinen binnen de gemeente. Waar zitten de kwetsbare jeugdigen en hoe kunnen deze ondersteund en / of begeleid worden naar een gezonde toekomst. Daarnaast gaat het ook om het lokale (wijkgerichte) aanbod aan diensten en voorzieningen.

Advisering in gemeentelijke sfeer op het terrein van jeugd. Een aantal speerpunten formuleren om daarmee ook beter inzicht te krijgen in de jeugdhulpverlening binnen de gemeente. Wij kunnen dit niet alleen en komen graag in contact met hulpverleningsinstanties en ervaringsdeskundigen.