23 november 2017

Actueel

Agenda’s en verslagen zie sub-pagina

VACATURE BURGERADVIESRAAD(BAR)

Vacature in de Burger Advies Raad (BAR) van de gemeente Kapelle.

Wilt u graag meedenken over oplossingen voor (kwetsbare) inwoners, of ideeën inbrengen om de zorg en ondersteuning door de gemeente te verbeteren? Bij de BAR van de gemeente Kapelle kan dat.

Achtergrond.

De gemeente heeft er sinds 2015 heel veel taken bijgekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Denk aan de wetten maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast wil de gemeente Kapelle meer investeren in het langer en gezonder (zelfstandig) leven en wonen van onze inwoners. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat iedereen hier prettig kan wonen en leven. Wij zoeken hiervoor onafhankelijke personen die met ons mee willen denken.

Wie zoeken wij?

Woont u in één van de kernen van de gemeente Kapelle (Wemeldinge, Schore, Eversdijk, Biezelinge of Kapelle), en voelt u zich betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning? Heeft u ervaring met het doen van vrijwilligerswerk of het bieden van mantelzorg? Of heeft u ervaring met het leven met een beperking of psychische/ psychosociale problematiek, omdat u daar zelf mee te maken heeft, of wellicht één van uw naasten? Dan bent u degene die wij zoeken.  Bij geschikte gelijkheid zullen personen uit de kernen Biezelinge, Schore en Eversdijk voorkeur genieten. Vanuit uw kennis en/of ervaring draagt u bij aan inhoudelijke discussies. Individuele wensen of belangen vertaalt u naar mogelijkheden voor groepen burgers. De nadruk ligt hierbij op inwoners die zelf niet of niet voldoende in staat zijn om aan te geven wat zij van de gemeente vragen op sociaal gebied. Ideeën en gevoelens die leven onder de inwoners worden vertaald naar adviezen aan het gemeentebestuur.

Wat vragen wij verder van u?

U staat midden in de samenleving en weet via sociale en maatschappelijke netwerken wat er leeft binnen de gemeente Kapelle. U heeft geen onverenigbare functies en heeft geen zakelijke relatie met de gemeente Kapelle of haar (zorg)aanbieders. U bent bereid om voldoende tijd aan de BAR te besteden.

Wat bieden wij?

U ontvangt een onkostenvergoeding van € 230,- per half jaar. Ter ondersteuning van uw vrijwilligerstaken bieden wij diverse cursussen en themabijeenkomsten.

Wilt u meer informatie?

Wilt u eerst nog wat meer weten over het werk van de Burger Advies Raad en uw mogelijke rol daarin, dan kunt u contact opnemen met

Hylke Henderikse tel. 0113-333109,  of e-mail h.henderikse@kapelle.nl 

Jacques Derksen tel. 0113 – 330104  of 06–81283505  voorzitter BAR,  voorzitter@barkapelle.nl

Milly Nieuwenhuize  tel. 0113 –345537 of 06–23385555 of e-mail millynieuwenhuize@gmail.com secretaris van de BAR.

Wilt u reageren?

U kunt tot uiterlijk 10 december 2020 een brief sturen naar: Burger Advies Raad Gemeente Kapelle, p/a Boterbloem 7 4421MJ Kapelle t.a.v. mevrouw M. Nieuwenhuize                                                                                                                                                  Of een e-mail naar  bar@kapelle.nl . Graag in het onderwerp vermelden dat het om de vacature van de Burger Advies Raad gaat.

Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een oriënterend gesprek.

Wijziging bestuursfuncties:

Cees van Ruiten onze penningmeester is verhuisd naar Goes en heeft daarom de BAR verlaten.

Zijn functie wordt overgenomen door Bianca van Strien.

Piet Lepoeter stopt als secretaris, maar blijft wel lid van de BAR. Zijn functie wordt overgenomen door Milly Nieuwenhuize

De eerstvolgende vergadering van de BAR is door Corona op dinsdag 8 december 2020

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

PZC |woensdag 18 april 2018

Site over jeugdhulp, zorg en werk Kapelle

Wie opmerkingen heeft over zorg, werk en jeugdhulp in Kapelle, kan voortaan op een nieuwe website van De Burgeradviesraad (BAR) terecht.

WILLEM ADRIAANSENS

Op barkapelle.nl presenteert de BAR zich, inclusief de twee nieuwe leden Cees van Ruiten en Bianca van Strien. De leden stellen zich voor en ook wordt duidelijk gemaakt waarvoor de raad dient. Die moet de belangen behartigen van de inwoners als het gaat over zorg, werk en jeugdhulp. Via de site kunnen inwoners van Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore en Eversdijk hun ervaringen met gevolgen van het beleid van de gemeente Kapelle delen. De BAR doet dan eventueel zelf iets met die gegevens of verwijst in sommige gevallen door naar een ambtenaar Ook heeft de BAR nauwe contacten met deskundigen bij het buurtteam of andere hulpverleners.

De BAR geeft de gemeente gevraagd én ongevraagd advies over het beleid voor zorg, werk en jeugdhulp. Daarvoor gebruiken ze geluiden die zij in de samenleving opvangen.

De BAR meldt……. 25 april 2018

Het eerste kwartaal van 2018 is alweer voorbij en als je dan terugkijkt, ook als BAR, wat is er dan weer veel gebeurd. Zaken waar jezelf invloed op had en zaken die gewoon gebeurden. Op gemeentelijk vlak was er per januari de wisseling van burgemeesters en in maart de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook op het vlak van de Burger Advies Raad waren er veranderingen.  Twee leden van de BAR zijn nl. gestopt: Johan Alders en Marieke Burger. Hiervoor zijn inmiddels twee nieuwe leden benoemd, nl. Bianca van Strien en Cees van Ruiten. Ook is de voorzitter, Stoffelien den Dekker is i.v.m. werkzaamheden tijdelijk teruggetreden. In de volgende vergadering wordt een nieuwe voorzitter gekozen.

Hoe de nieuwe gemeenteraad er uit gaat zien is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Als BAR hebben we aanbevelingen gedaan om de sociaal zwakkere medemens in de gemeente Kapelle kansen te bieden om volwaardig mee te doen in onze samenleving. We hebben hiervoor “Tien Bouwstenen” aangedragen aan de opsteller van het coalitieakkoord om deze hierin op te nemen.

Momenteel zijn we groepsgewijs bezig met het evalueren van de Beleidsplannen WMO en Jeugdhulp 2015 – 2018. Dit is sinds de intreding van de participatiewet in 2015 op het bordje van de gemeente gekomen.  Nu is het kijken, wat is er goed gegaan en wat niet, wat is er gebeurd en wat niet. Hierover willen wij voor de zomer nog advies uitbrengen.  In het volgende kwartaal komen wij weer bij u terug.

Ons commentaar is gevraagd op een concept kadernota Sociaal Domein in de regio Oosterschelde. Wij zullen groepsgewijs hierop ons commentaar formulieren en hierover in de vergadering van 18 september beslissen.

Op dit moment zijn we bezig met het leggen van contacten met de andere adviesraden binnen het werkgebied van GR De Bevelanden, eventueel uit te breiden met het werkgebied regio Oosterschelde. (Tholen). De eerste positieve reacties zijn al binnen. Eerste gesprekken zullen in augustus en/of september plaatsvinden.

Vanaf 15 augustus  2018 zijn wij te vinden in De Scheldepost in het katern “waar kan ik terecht voor”.

De BAR meldt:  24 oktober 2018

Het is weer al een tijd geleden dat de BAR (Burger Advies Raad) iets te melden had. Was er dan niets te melden? Of lag het werk van de BAR dan stil? Nee zeker niet, deze zomer waren we bezig met de “Evaluatie Beleidsplannen WMO en Jeugdhulp”. Niet zo zeer iets om over te schrijven. Ook de “Kadernota Sociaal Domein Oosterschelde regio 2019 – 2022” is bij de BAR gepasseerd, beide stukken hebben we gelezen, besproken en onze bevindingen ingeleverd bij de gemeente, zodat deze commentaren weer meegenomen kunnen worden in de definitieve nota’s.

Wat veel interessanter is, dat is het Overzicht Kind regelingen.

Wist u dat er een declaratiefonds beschikbaar is voor gezinnen of personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm?

Maar ook voor diezelfde groep is er het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 Vanuit deze fondsen kunnen kinderen toch meedoen met sportieve en culturele activiteiten.

Wist u dat de gemeente Kapelle ook vakanties aanbiedt aan deze gezinnen?

De eerste vragen die u zult stellen zijn: hoeveel is dan 120% van de bijstandsnorm? Kom ik hiervoor in aanmerking?

Voor welke sporten en activiteiten is er dan geld beschikbaar?

Waar kan ik deze declaraties aanvragen, bij wie moet ik dan zijn? Op de website van de BAR zullen wij op de pagina adviezen – armoedebeleid precies aangeven hoeveel die 120% is en welke bedragen u voor welke sporten/activiteiten kunt ontvangen. Ook zullen wij aangeven bij welke instanties u de aanvraag kunt indienen en wat u hiervoor moet overleggen. Dus ga naar de website van de BAR:  www.barkapelle.nl

De BAR meldt: Regiotaxi

De BAR meldt, hoe zit het met de Regiotaxi

Voor opplussen van woningen verwijzen wij graag naar de volgende link:

https://www.kapelle.nl/home/opplussen-van-woningen_44282/