23 november 2017

Missie en visie

De Burger Advies Raad (BAR) van de Gemeente Kapelle heeft als visie dat elke inwoner volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Missie

De Burger Advies Raad van de Gemeente Kapelle geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan de gemeenteraad en het college van B&W met het doel om het gemeentelijk beleid aangaande het sociale domein zodanig te beïnvloeden dat alle inwoners van de gemeente Kapelle op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. Ook wordt de Burger Advies Raad door de ambtenaren in een vroeg stadium betrokken bij te ontwikkelen beleid of uitvoeringstaken die het sociaal domein betreffen.

Visie

Iedere inwoner van de gemeente Kapelle moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen inwoners daarbij ondersteund worden. Ze worden daarbij met respect behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is van belang dat burgers dit zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Kapelse samenleving mee te denken en mee te doen.

Wij laten ons leiden door de volgende kernwaarden:

Representatief: De BAR streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de inwoners van Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore en Eversdijk, kortom de gehele Gemeente Kapelle.. Wij leggen ons oor te luister bij onze achterban.

Kwaliteit: De BAR hecht aan goede kwaliteit van haar adviezen. Waar nodig zal dan ook externe deskundigheid worden ingeschakeld.

Onafhankelijkheid en samenwerking: De BAR is een onafhankelijk adviesorgaan en streeft naar een goede relatie en regelmatig contact met betrokken gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. Tevens streven wij naar transparantie in de omgang met onze achterban.